Oppimisen teknologian verkkokauppa www.ilonait.fi kauppa@ilonait.fi
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Etusivu Toimitusehdot

Ilona IT Oy:n yleiset toimitusehdot


1. Soveltamisala. Nämä ehdot koskevat kaikkia Ilona IT Oy:n (”Ilona IT”) omasta varastosta tai Ilona IT:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia toimituksia, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sekä soveltuvin osin myös Ilona IT:n välittämiä huolto- yms. palveluita.
Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Ilona IT voi muuttaa ehtoja ilmoittamalla muutoksesta tai omaksumalla uudet ehdot yleiseen käyttöön.

2. Tarjous. Kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää sen päiväyksestä, ellei tarjousasiakirjassa muuta ilmoiteta.

3. Tilaus. Kirjalliseen tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen. Muussa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on tilannut hyödykkeen ja Ilona IT on vahvistanut tai muuten hyväksynyt tilauksen.
Mikäli sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia tai jos jokin ehto on mainittu vain osassa sopimusasiakirjoja, on niiden soveltamisjärjestys seuraava: 1) sopimus tai Ilona IT:n tilausvahvistus, 2) ostajan tilaus, 3) tarjous liitteineen ja 4) nämä yleiset toimitusehdot.

4. Myötävaikuttamisvelvollisuus. Ilona IT:n ja ostajan tulee myötävaikuttaa kauppaan sillä tavoin kuin heiltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta toinen sopijapuoli voi täyttää sopimuksen.

5. Toimitusaika.Arvioitu toimitusaika ilmoitetaan asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä.

6. Tavaran luovuttaminen, vaaranvastuu. Tavara katsotaan kaikissa kaupoissa luovutetuksi, kun ostaja, hänen edustajansa taikka ostajan rahdinkuljettaja on ottanut sen hallintaansa. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu. Jos tavaran on kuljettanut itsenäinen rahdinkuljettaja ja tavarassa on sellainen virhe, että se on saattanut syntyä kuljetuksen aikana, on ostajan ilmoitettava virheestä tavarankuljettajalle välittömästi luovutuksen tapahduttua ja Ilona IT:lle viimeistään 6 päivän kuluessa tavaran luovutuksesta.

7. Tiedot tavarasta. Ilona IT ei vastaa tavaran valmistajan tai maahantuojan antamien tietojen paikkansapitävyydestä, ellei voida osoittaa Ilona IT:n olleen tietoinen tietojen virheellisyydestä.

8. Kauppahinta ja sen maksaminen. Hinnastoissa tai muuten määräajoin jaettavissa julkaisuissa esiintyvät hinnat ovat niiden julkaisuhetken hintoja. Kauppahinta on tavaran luovutushetkellä Ilona IT:n tavaraan yleisesti soveltama hinta, ellei tarjouksella tai muulla sitovalla tavalla ole ilmoitettu siitä poikkeavaa hintaa. Hintoihin lisätään kulloinkin sovellettava arvonlisävero.

9. Hintamuutokset sopimuksen jälkeen. Ilona IT varaa oikeuden tarjouksessa tai muuten ilmoitettujen hintojen muutoksiin, valuuttakurssien, verojen, tullien tms. maksujen ja tavarantoimittajien hintojen muuttumisen varalta, vaikka sitä ei ole erikseen tarjouksessa mainittu tai muuten ilmoitettu.

10. Maksuehdot. Ilona IT myöntää kunnille, valtiolle ja suuryrityksille suoraan maksuehdoksi 14 pv netto. Pienille ja keskisuurille yrityksille myönnetään kauppasuhteen alussa 7 päivän maksuaika. Yritysasiakkaan tulee toimittaa Ilona IT:lle viimeisimmät tilinpäätöstiedot, mikäli niitä ei ole Patentti- ja rekisterihallitukseen toimitettu. Tiedot voi lähettää myös suoraan meille sähköpostitse: hallinto@ilonait.fi.
Virkasuhteessa oleville opettajille myönnetään maksuaikaa 7-14 päivää. Maksuajan edellytyksenä on positiivinen luottopäätös sekä todistus toistaiseksi voimassaolevasta virkasuhteesta. Yksityöshenkilön luottolimiitti on maksimissaan 2000 euroa (alv 24%).

11. Pakkaus. Tavara toimitetaan valmistajan tai maahantuojan pakkauksissa lisättynä kuljetuspakkauksella. Jos ostaja tai joku hänen puolestaan noutaa tavaran, se luovutetaan ostajalle niissä pakkauksissa, joissa se on Ilona IT:llä tai Ilona IT:n logistiikkakumppanilla varastoituna.

12. Kuljetus. Kuljetustavasta ja rahtikustannuksista sovitaan aina erikseen tilauksen yhteydessä.

13. Takuu. Tavaralla on sen valmistajan tai maahantuojan ehtojen mukainen takuu. Ilona IT ei ole vastuussa digitaaliselle medialle tallennetuista tiedoista. Varmuuskopiointi on ostajan vastuulla. Varmuuskopiointi tulee suorittaa aina ennen huoltoprosessia. Tiedostojen pelastaminen vioittuneesta laitteesta on maksullinen lisäpalvelu.

14. Tavaran virhe. Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja ilmoittamaan mahdollisesta virheestä Ilona IT:lle toimitusasiakirjassa mainitussa ajassa tai jos aikaa ei ole mainittu, kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa tavaran luovutuksesta tai, milloin virhe ilmeni tavaraa käytettäessä, virheen ilmenemisestä. Virhetapauksissa Ilona IT:llä on valta valita, korjataanko tavara Ilona IT:n lukuun, toimitetaanko uusi tavara, hyvitetäänkö virheellisen tavaran hinta ostajalle tai toimitetaanko se valmistajalle tai maahantuojalle takuuvastuun toteutumiseksi. Ilona IT ei ole vastuussa vioista, jotka johtuvat tavaran käytöstä, varastoinnista tai asennuksesta Ilona IT:n tai valmistajan antamien ohjeiden vastaisesti taikka ilman Ilona IT:n lupaa tai myötävaikutusta tehdyistä muutoksista tai huollosta taikka tavaran normaalista kulumisesta tai huononemisesta.

15. Palautukset. Yrityksille ja yhteisöille palautus myönnetään vain jos erikseen on sovittu tuotteen palautusoikeudesta ja edellyttäen, että tuotteet palautetaan 14 päivän kuluessa niiden lähettämisestä Ilona IT:ltä, alkuperäispakkauksissa ja sellaisenaan myyntikelpoisina.Yksityishenkilöille palautus myönnetään edellyttäen, että tuotteet palautetaan 14 päivän kuluessa niiden lähettämisestä Ilona IT:ltä, alkuperäispakkauksissa ja sellaisenaan myyntikelpoisina. Erikoistilauksesta valmistettuja tai hankittuja tuotteita ei hyvitetä. Virheettömän toimituksen palautuksesta hyvitetään tuotteen kauppahinta. Palautus tapahtuu palauttajan kustannuksella. Kaikkiin palautuksiin on liitettävä palautuslomake-rahtikirja, josta ilmenee asiakkaan Ilona IT-asiakasnumero, nimi- ja osoitetiedot sekä päivämäärä.

16. Viivästys. Ilona IT on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos tavaran toimitus on vaarassa viivästyä oleellisesti. Jos ostaja tällöin hyväksyy uuden toimitusajan tai viivästys tavaran laatuun tai muihin sopimuksen ehtoihin nähden on vähäinen tai jos se osaksikaan johtuu ostajasta, ei ostajalla ole oikeutta vaatia kaupan purkua, saada vahingon korvausta tai kauppahinnan alennusta.

17. Sopimuksen purku. Ostajalla on oikeus kaupan purkuun Ilona IT:stä johtuvan olennaisen viivästyksen tai tavaran virheen vuoksi, ellei Ilona IT ole kohtuullisessa ajassa ostajan huomautuksesta tai ostajan kanssa sovitun lisäajan kuluessa korjannut virhettä tai toimittanut virheetöntä tavaraa. Jos ostaja on osaksikaan vaikuttanut viivästykseen tai laiminlyönyt tavaran tarkistamisvelvollisuuden tai reklamaation tekemisen oikeassa ajassa, ei hänellä ole oikeutta vaatia kaupan purkua.
Ilona IT:llä on oikeus kaupan purkuun, jos kauppahinnan maksaminen viivästyy oleellisesti määräajasta tai jos ostaja ei ilmoituksensa mukaan tule suorittamaan kauppahintaa saamansa lisämaksuajan kuluessa taikka jos on aihetta päätellä, että ostaja laiminlyö maksusuorituksen purkamiseen oikeuttavalla olennaisella tavalla. Ilona IT:llä on oikeus purkuun myös, jos ostaja ei nouda tai vastaanota tilaamaansa tavaraa tai myötävaikuta kauppaan sillä tavoin kuin häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Ilona IT pidättää oikeuden kaupan purkuun vaikka ostaja olisi saanut tavaran hallintaansa. Purkutapauksessa Ilona IT:llä on oikeus saada ostajalta vahingonkorvausta kärsimästään vahingosta ja purusta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

18. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus. Ilona IT ei vastaa mistään ostajan tai kolmannen kärsimistä välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tähän sopimukseen perustuva Ilona IT:n korvausvastuu sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään sen tuotteen kauppahinta, jonka toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui.

19. Ylivoimainen este. Ilona IT ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa taikka jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Lakko, sulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide sekä alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

20. Omistusoikeus. Omistusoikeus tavaraan säilyy Ilona IT:llä, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, ellei tavaran laadusta muuta johdu.

21. Maksupalvelutarjoaja. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta